REGULAMIN POBYTU W APARTAMENTACH firmy CITY ONE

 

1. WSTĘP

1. CITY ONE oddaje Gościom w użytkowanie cały lub część apartamentu wraz z umeblowaniem oraz wyposażeniem, wynajętego na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i wypełnionej KARTY MELDUNKOWEJ.
2. CITY ONE zobowiązuje się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania urządzeń znajdujących się
w apartamencie.

2. KLUCZE

1. Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy w dniu przyjazdu., który zobowiązani są zwrócić CITY ONE w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczy Goście ponoszą opłatę w wysokości 200 zł.

3. DOBA NOCLEGOWA

1. Apartament jest wynajmowany na doby.
2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
3. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia godzin przyjazdu i wyjazdu za co pobierana jest dodatkowa opłata.
4. Przedłużenie pobytu jest możliwe wówczas, gdy mieszkanie jest wolne na minimum 24 godziny przed zakończeniem rezerwacji.
5. W przypadku przedłużenia godzin wyjazdu lub wcześniejszego przyjazdu pobierana jest opłata w kwocie 10 zł za każdą dodatkową godzinę. Możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu należy uzgodnić z CITY ONE.
6. Gość nie ma prawa bez uzgodnienia z CITY ONE przekazania apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
7. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić apartament do godziny 21:00.
8. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba, że kwestia ta będzie uzgodniona z CITY ONE, po uzyskaniu zgody na pobyt dodatkowej osoby doba wynosi 80zł/osoba.
9. W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej rezerwacja i niepoinformowania o tym fakcie, CITY ONE ma prawo wyprosić z apartamentu wszystkich Gości oraz anulowania rezerwacji bez zwrotu pobranej i należnej za pobyt kwoty.
10. Każdorazowa interwencja w tym Policji, w związku z niestosownym zachowaniem Gościa lub jego znajomych i przyjazd pracownika CITY ONE podczas pobytu Gości, to koszt 200zł pobierany z kaucji lub płatny na podstawie wystawionego rachunku.

4. ZASADY REZERWACJI I UISZCZANIA OPŁATY ZA POBYT

1. Liczba dni pobytu w apartamencie określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje: e-mailem, telefonicznie lub listownie po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 25% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.
2. W przypadku dokonywania rezerwacji „z dnia na dzień” lub na bieżąco, całość kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy do apartamentu.
3. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Gościa. 4. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku braku wpłaty zadatku w terminie ustalonym rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
6. W przypadku rezygnacji z wcześniejszej rezerwacji nie dokonujemy zwrotów zadatków.
7. Dokonana rezerwacja do dnia wpłaty zadatku traktowana jest jako rezerwacja wstępna. Po zaksięgowaniu zadatku na konto firmy rezerwacja otrzymuje status rezerwacji potwierdzonej.
8. Rezerwacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej, nazwa apartamentu i data pobytu, ilość osób.
9. Po otrzymaniu formularza rezerwacyjnego, na adres e-mail zwrotny zostaje wysłane potwierdzenie rezerwacji wstępnej wraz z numerem konta do wpłaty zaliczki oraz szczegółowe informacje na temat pobytu.
10. Każdorazowo od Gości City One pobiera KAUCJĘ zwrotną w wysokości min. 200zł jeśli uzna, że w konkretnym przypadku kaucja powinna być większa ustali ją bezpośrednio z Gościem.

5. CISZA NOCNA

1. Na terenie obiektu lub budynku w którym znajduje się dany apartament, obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 21.00 do 7.00 dnia następnego.

6. ZACHOWANIE PORZĄDKU ORAZ USZKODZENIA I ZNISZCZENIA

1. W Apartamentach City One obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ ORGANIZOWANIA IMPREZ.
2. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju i pomieszczeniach ogólnodostępnych.
3. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania CITY ONE o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie lub swoich znajomych podczas pobytu.
4. Równowartość szkód oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Gość.
5. Gość powinien powiadomić CITY ONE o powstaniu szkody w apartamencie lub na posesji od razu po jej stwierdzeniu.
6. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia w apartamencie powstałe z ich winy, bądź z winy odwiedzających ich osób.
7. Gość apartamentu zobowiązany jest pozostawić apartament w takim stanie w jakim został mu przekazany w dniu przyjazdu.
8. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób, a przebywanie w pomieszczeniach ogólnodostępnych może trwać bez ograniczeń czasowych, ale z poszanowaniem ciszy i spokoju innych Gości.
9. Dzieci na terenie apartamentu nie mogą pozostawać bez opieki dorosłych.
10. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi oraz gaszeniem świateł i wyłączeniem sprzętu RTV w momencie opuszczania apartamentu. Zamykanie dotyczy również głównych drzwi wejściowych do budynku oraz bramki wejściowej na teren posesji.

7. AGRESYWNE ZACHOWANIE

1. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osób zachowujących się agresywnie w stosunku do innych Gości lub gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, są wulgarni i używają języka powszechnie uznanego za wulgarny CITY ONE ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

8. MIEJSCE PARKINGOWE

1. CITY ONE może wyznaczyć miejsce postoju pojazdu Gościa lub udostępnić prywatne miejsce parkingowe, za które ma prawo pobrać opłatę.

9. PALENIE PAPIEROSÓW

1. Na terenie apartamentu OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW.
2. Palenie dozwolone jest w wyznaczonych do tego miejscach.
3. Obowiązkiem każdego Gościa, który pali w miejscu do tego wyznaczonym, jest posprzątanie po sobie i zabranie niedopałków.
4. Notoryczne nie stosowanie się do tego zapisu może skutkować wypowiedzeniem rezerwacji w trybie natychmiastowym.
5. W przypadku, gdy po wejściu do Apartamentu pracownik City One wyczuje, że w obiekcie były palone papierosy lub inne używki, które znacząco zmieniają naturalny zapach apartamentu bez zbędnych wyjaśnień Gość zostanie obciążony kosztami neutralizacji zapachów w tym ozonowania pomieszczeń.

10. MIENIE GOŚCI

1. CITY ONE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości.
2. W przypadku znalezienia w apartamencie rzeczy należących do Gości, pozostawionych po ich wyjeździe, mogą one na ich wyraźną prośbę być odesłane pod wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku braku dyspozycji Właściciel przechowa przedmioty przez 14 dni, a następnie przekaże na cele charytatywne, do użytku publicznego lub je zniszczy.
3. City One nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu Gościa pozostawionego na terenie obiektu lub w jego bezpośredniej w okolicy.

11. PRZEDMIOTY NIEBEZPIECZNE

1. Zabrania się posiadania na terenie posesji broni i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia (w określonych przypadkach należy poinformować CITY ONE lub pozostawić w depozycie).
2. Gość odpowiada za bezpieczeństwo swoje i swoich gości podczas przebywania w lokalu. City One nie bierze odpowiedzialności za żadne ryzykowne zachowania osób przebywających w wynajmowanych od City One Apartamentach. W szczególności zabrania się przechowywania w Apartamentach materiałów niebezpiecznych dla zdrowia: substancji toksycznych, wybuchowych i innych niezgodnych z prawem.

12. DODATKOWE USŁUGI I PŁATNOŚCI

1. Na specjalne życzenie Gościa pranie i suszenie rzeczy za dodatkową opłatą.
2. Na specjalne życzenie możliwość zmiany pościeli i ręczników za dodatkową opłatą. Komplet pościeli + 2 ręczniki koszt 85zł
3. Sprzątanie w trakcie pobytu 70 zł na życzenie gościa.
4. Sprzątanie końcowe i dezynfekcja Apartamentu koszt 70 zł.
5. Nie dotyczy jeśli opłata została pobrana podczas rezerwacji apartamentu.

13. ZWIERZĘTA

1. Bez zgody CITY ONE zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt do Apartamentu.
2. Na specjalne życzenie i po akceptacji CITY ONE opłata za pupila to koszt 15zł/doba/1 zwierzę.
3. Jeżeli Gość nie poinformuje, że w apartamencie było zwierzę bez uzyskanej zgody od City One, zostanie naliczona kara umowna w kwocie 200zł nie podlegająca negocjacjom, pobrana z kaucji zabezpieczającej lub na podstawie wystawionej faktury.

14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. CITY ONE służy wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.
2. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

Życzymy miłego pobytu zespół City One 🙂